Những chuyến đi của thanh xuân <3

“”𝑂̛̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑥𝑢𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑜̂ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑎𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̛ 𝑑𝑎̉ 🤷‍♂️

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎̉ ☁️☁️☁️””

𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 đ𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 … 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊✍️

𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂̉ 𝑯𝒊𝒙𝒆 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒆́ 🥰

𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝑥𝑒 𝑇𝑢̛̣ 𝑙𝑎́𝑖 – 𝐶𝑜́ 𝑙𝑎́𝑖 & 𝐻𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑖𝑛 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 – 𝑍𝑎𝑙𝑜 – 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡:

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̉𝐢 𝐇𝐈𝐗𝐄 ✅✅✅

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 / 𝐙𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟗𝟕.𝟑𝟒𝟖.𝟐𝟓𝟐𝟎

🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/ChoThueXeTuLaiHaNoi247
🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/hixehn1
🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/hixehanoi

🏢 𝟑𝟐/𝟑 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢, 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐨̣𝐧𝐠, 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

🏢 𝟏𝟕/𝟗𝟐 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐋𝐚̂𝐦, 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

𝐇𝐈𝐗𝐄 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

097.348.2520
Liên hệ