Chào đón mùa Thu cùng Hixe Car Rental & Bean There – Specialty Coffee

𝑇𝑎̣𝑚 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑙𝑦 ☕ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑢̀𝑎 𝑇ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑎𝑐𝑒 𝑜̛𝑖 🍂

𝐵𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑖́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑖́ 𝑚𝑎̣̂𝑡: “Đ𝑎̣̆𝑡 𝑥𝑒 𝑡𝑎̣𝑖 𝐇𝐢𝐱𝐞 𝐂𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑉𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑡𝑎̣𝑖 𝐁𝐄𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄 – 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 đ𝑜́ 𝑎̣”

𝐴𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝑥𝑒 𝑇𝑢̛̣ 𝑙𝑎́𝑖 – 𝐶𝑜́ 𝑙𝑎́𝑖 & 𝐻𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑖𝑛 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 – 𝑍𝑎𝑙𝑜 – 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡:
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̉𝐢 𝐇𝐈𝐗𝐄 ✅✅✅

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 / 𝐙𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟗𝟕.𝟑𝟒𝟖.𝟐𝟓𝟐𝟎

🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/ChoThueXeTuLaiHaNoi247
🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/hixehn1
🌐 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/hixehanoi

🏢 𝟑𝟐/𝟑 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢, 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐨̣𝐧𝐠, 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

🏢 𝟏𝟕/𝟗𝟐 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐋𝐚̂𝐦, 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢


𝐇𝐈𝐗𝐄 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

097.348.2520
Liên hệ